whatsapp sohbet yedeği icloud apple Keylogger casus programlar this web page mesaj takip programi facebook iphone Plus iphone yazılım güncelleme ilerlemiyor facebook sevgili takip fiyat listeleri çocuğum nerede telefon konumu tespit etme this web page iphone ekran izleme please click for source check this out sevgili mesaj takip continue reading whatsapp silinen mesajları yükleme yasal read article facebook uygulamasından şifre öğrenme telefon msj takip iphone yazılım güncelleme takıldı konum zaman t60 arama kaydetme
Ana Sayfa arrow Hizmetlerimiz arrow Marka ve Barkod
Marka ve Barkod PDF Yazdır E-posta
Marka nedir

Türk Marka Hukukunda markanın ne olduğu konusunda belirleyici kesin bir tanım yapılmamıştır. Ancak örnekleme yoluyla markanın içereceği unsurlar belirlenmiştir. Markalar ile ilgili olarak uygulanacak hukuk kaynağı 1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı markaların Korunması Hakkındaki kanun hükmündeki kararnamedir.

556 sayılı KHK ya göre:

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz.

556 sayılı KHK sadece tescilli markalara uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan markalar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür marka olarak kullanılan ibare ve isimler ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır.

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sistemin yürümesi için belirli unsurlar gerekmektedir.

1. Tescil işlemlerinde yetkili bir devlet kurumu ( Türk Patent Enstitüsü)
2. Usulüne göre yetkilendirilmiş marka vekilleri
3. İhtisas mahkemeleri

Bu üçlü sistem kurulmadıkça sistemin tam olarak işlemesi mümkün değildir. 556 sayılı KHK ile MARKA VEKİLLİĞİ ortaya çıkmış ve marka vekilliği bir meslek olarak kabul edilmiştir. İhtisas gerektiren bir işlem olan marka müracaatında bir vekille çalışmak her zaman için yararlı olmaktadır.


Neden Marka Tescili?

Günümüzde markalar somut varlıklardan daha değerli hale gelmiştir. Öyle ki şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade artık markalarının değerleri ile ölçülmektedir. Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması elbetteki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkesinde Türkiye'nin de 1930 yılında imza atığı "Paris Anlaşması" kriterlerine göre korunur. Türkiye'de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur.

Gerek üretim, gerekse hizmet işletmeleri ürün veya hizmetlerini ayırt etmek için kullandıkları markaları bir başkası tarafından taklit edilmemesi için onları "marka tescili" ile koruma altına almalıdırlar. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.


Marka Tescilinde Kritik Konular

Marka tescilindeki amaç markanın korunmasıdır. Korumanın iyi olabilmesi için marka olarak tescil edilmek istenen işaretin ayırt edici olması bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çalışılan işaretin ayırt edici bir işaret olmasının en baştan sağlanması gerekmektedir. Aksi durum işaretin tesciline engel olacağı gibi bir şekilde söz konusu işaret tescil edilse dahi üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetleri piyasada mevcut ürün yada hizmetlerden ayırt etmesi sağlanmış olmayacağından markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sağlanamayacaktır. Bundan dolayı marka tescili için başvuru yapılacak markaların işletmenin orta ve uzun vadeli planları da gözetilerek iyi belirlenmesi gereklidir.


Marka Tescil Başvurusundan Önce Marka Oluşturma, isim belirleme;

Genel anlamda ayırt edici niteliğe sahip olan ve baskı ile çoğaltılabilen her türlü işaret marka olabilir. Fakat günümüzde gittikçe büyük önem kazanan, hatta şirketlerin en önemli değerlinin başında olan markaların seçimi, hem marka kanunları açısından, hem de pazarlamanın bir parçası olan markalaşma kriterleri açısından önemli bir başlangıçtır. Bu nedenle marka oluşturmanın başlangıcı olan isim belirleme veya logo belirleme de aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir;

Seçilecek marka en temel olarak iyi bir pazarlama stratejisi belirlenerek seçilmelidir. Pazarlama stratejisinde; üretilecek ürün veya hizmet, rakipler ve markaları, rakiplerin pazar payları, hedef kitle, gelecek dönemle ilgili marka genişletme veya güçlendirme politikaları gibi kriterler göz önüne alınmalıdır.

Seçilecek markalar Türkiye'de kullanılacaksa 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararnameye göre analiz edilmelidir. Koruma sağlamayacak markaların seçimi boşa yapılan yatırımdır. Marka tescilinden önce yapılacak marka analizi için Ntepe danışmanlığın 360° Marka Analizi hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Seçilecek markalar pratik anlamda tescili mümkün olsa da piyasada özellikle o sektörde kullanılan markalara benzememeli, onların ününden yararlanıp markalaşma yoluna gidilmemelidir. Benzer markalar normal şartlarda tescil edilemezse dahi, teori ve uygulamalardaki açıklıklardan dolayı tescil edilebilir. Fakat bu yol markalaşma için uygun bir yol değildir. Doğru yol ürün ve hizmetlerde olduğu gibi isim veya işaretlerde de farklılık oluşturmaktır.

Seçilecek markalar eğer Türkiye'de tescil edilecek ve kullanılacaksa öncelikle Türkiye'de marka benzerlik araştırması yapılmalıdır. Marka benzerlik araştırması sonucu benzer markalar varsa marka uzmanları ve marka vekillerinden tescil edilebilirlik yorumu istenmelidir. Seçilecek olan markanın tescilli olan markalara benzeyip benzemediğini Ntepe Danışmanlığın Marka Araştırma servisinden yararlanıp öğrenebilirsiniz.

Seçilecek markalar eğer yurt dışında da kullanılacaksa (orta veya uzun vadeli planlar dahil) yurt dışı araştırma işlemleri de yapılmalıdır. Yurt dışı araştırma işlemi için Ntepe Danışmanlığın Yurt Dışı Marka Araştırma hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Marka araştırma sonucunda yapılan kanun ve uygulamalar açısından analiz etme işleminden sonra tescil imkanı olabilen markalar tescil için başvurulmalıdır.

Marka Tescil Kriterleri


Ayırt edici özelliğe sahip her türlü isim, logo veya işaret marka olabilir. Fakat bu genel tanımı sınırlandıran 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki kanun hükmündeki kararnameye göre tescil edilemeyecek markaların genel özellikleri şunlardır;

Marka tarifinde belirtildiği üzere öncelikli olarak Ayırt Edici olmayan herhangi bir işaretin marka olarak tescil edilmesi imkanı bulunmamaktadır. (556 s. KHK. m.7/a)

Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, (556 s. KHK. m.7/b) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler de marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK.m.7/c) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları tek başına veya esas unsur olarak içeren işaretlerin tescili de mümkün değildir. (556 s. KHK. m.7/d)

Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir. (556 s. KHK. m.7/e)

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/f)

Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış işaretler marka olarak tescil edilemez (556 s. KHK. m.7/g)

Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer **armalar**, amblemler veya nişanları içeren işaretler marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/h)

Sahibi tarafından izin verilmemiş bulunan tanınmış işaretlerin, dini değer ve sembolleri içeren işaretlerin ve kamu düzenine yada genel ahlaka aykırı işaretlerin marka olarak tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/ı-j-k)

Markalarda koruma, yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hazırlanmış müracaatların Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapıldığı tarih, saat ve dakika itibariyle başlar.

Marka Tescilinde Vekil ve Danışman Seçimi,

Marka tescili genel olarak çerçevesi kanuni sınırlarla belirlenmiş bir işlemdir. Normal şartlarda ticaret ve sanayi ile uğraşan bir işletme marka tescil başvurusunda bulunabilir ve işlemleri kendisi takip ederek markasını tescil ettirebilir. Fakat şurası unutulmamalıdır ki marka tescili markalaşma stratejisinin önemli bir parçası, hatta temeli sayılabilir. Seçilecek markanın yanlış seçilmesi, resmi işlemlerde bilgi eksikliğinden veya kişisel ihmalkarlıktan dolayı hak kaybı, gelen itirazlara cevap verilememesi veya red kararlarına itiraz edilememesi gibi sebeplerden dolayı markanın tescil edilememesi veya eksik bir koruma elde edilmesi mümkündür. Bu ise gelecekte tüm yatırımların üzerine yapılacağı markanın risk altında olması anlamına gelir.

Markaların tescil öncesi araştırma veya tescil işlemleri esnasında konu hakkında teorik ve pratik olarak bilgili, teknik donanıma sahip, hızlı müdahale yapabilecek teknik yapıya sahip, kurumsal vekillerle çalışılması önerilir. Marka ile ilgili tüm işlemleri kendi bünyesinde yapan firmalar büyük ölçekli (örneğin grup şirketleri) firmalardır. Bu firmalar işlemlerini kendi bünyelerinde oluşturacakları sınai mülkiyet departmanları ile yapabililer. Bu firmaların dışındaki firmaların tümünün bir vekil kuruluşu ile çalışması tavsiye edilir. Firmaların sınai hakların yönetimi ile ilgili tüm işlemleri, yani; araştırma, başvuru ve izleme gibi işlemleri kendi bünyelerinde yapmaları konunun uzmanlık, tecrübe ve teknik donanım gerektirmesinden dolayı hem çok maliyetli, hem de çok zordur. Dolayısı ile tıpkı mali danışmanlık, hukuk danışmanlığı, yönetim danışmanlığı konularında aldığı hizmetler gibi vekillerden de danışmanlık alması gereklidir.

Marka Koruma Süresi

Tescil edilen markalar 10 yıl süreyle korunur. Onuncu yılda markalar yenilenebilir ve marka sahibi firma yaşadığı sürece (markanın da yaşaması istenirse) 10 yılda bir yenilenerek koruması süresiz olarak uzatılabilir.

Markaların tescilinden sonra tescil edildiği gibi 5 yıl içinde kullanılması gereklidir.

Marka Tescilinde Koruma Alanları, Hedef Pazarlar ;

Markalar Türkiye'nin de 1930 yılında imza attığı uluslar arası Paris anlaşmasına göre sadece tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Firmalar ihracat yaptıkları veya stratejik planlarında kullanmayı düşündükleri markaları Pazar alanlarında veya ilerde Pazar olanı olabilecek ülkelerde tescil ettirmesi gerekir.

Normal şartlarda başka ülkelerde tescil işlemi için o ülkenin bir marka vekili ile çalışıp o ülkeye klasik anlamada marka tescil başvurusu yapmak gerekir. Bu işlemi kolaylaştıran sistemler günümüzde uluslar arası anlaşmalar sayesinde vardır. Bu anlaşmalardan en önemlisi Türkiye'nin de üye olduğu Madrid Protokolüdür. Madrid Protokolü sayesinde markanın tescil edilmesi istenen ülkelerde toplu bir başvuru ile daha düşük maliyetlerle sağlanabilmektedir. Madrid protokolüne üye olmayan ülkelerdeki marka koruması, klasik anlamda o ülkelere başvuru yapmakla mümkündür. Unutulmaması gereken bir konu tıpkı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da marka tescili yapmadan önce "yurt dışı marka ön araştırması" yaptırıp markanın tescil edilebilirlik bakımından risk analizi yapılması gereklidir.

Marka Araşdırma Formu / (bu form olacak sayfada )

Barkod Nedir?
Rakamları yada alfanümerik karakterleri temsil eden, değişik genişliklerde bir dizi dik çizgiler ve boşluklardır. Barkod çizgi ve boşluk genişliklerinden ve onların varyasyonlarından gelen yansımalar hassas bir lazer ışığı kullanan bir barkod okuyucu tarafından okunur. Okuyucu yansıyan ışığı bilgiye dönüştürür ve bu bilgiyi bir bilgisayara aktarır. Bilgi dosyalarından yada bilgi tabanlarından bilgiye ulaşmaya yarayan bir anahtar gibi işlev görür.

Barkod Kullanım Alanları
- ticari ürünler (mal ve hizmetler),
- taşıma birimleri,
- yerler,
- demirbaşlar
Belli standartlara uygun olarak tanımlanırlar. Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar.Üretim, sevkiyat, depolama ve dağıtım, perakende satış işlemleri, malzeme takibi, kalite kontrol, personel devam kontrol, demirbaşların izlemesi, doküman yönetimi, sağlık, bilgi depolama, elektronik ticaret, değerli evrakların izlenmesi, garanti uygulamaları, servis hizmetleri, park ve otoyollar, posta hizmetleri, elektrik, su, doğal gaz ve telefon vezneleri, ihracat işlemleri vb.

Barkod Neden Gereklidir ve Ne Gibi Faydalar Sağlar?
Ürünlerin yurtiçi piyasada etkin bir şekilde sunulabilmesi ve yurtdışı pazarlara ihraç edilebilmesi için, barkod olmazsa olmaz bir koşuldur. Barkod iç pazarda toptancılardan perakendecilere ve oradan da tüketicilere doğru akan arz sürecinde, bütün hedef kitlelere avantajlar sağlar. Bununla birlikte barkod sahibi olmayan ürünler, ulusal ve uluslararası pazarlarda da artık dolaşamamaktadır. Ürünü tanımlayan bütün bilgiler için hızlı erişim sağlayan barkod, pazarlama dünyasının ortak dilidir.

Barkod Ne gibi faydalar sağlar?
Barkod veri toplama da iki temel yarar sağlar; doğru bilgi ve hız. İstatistiklere göre verilerin klavyeden girilmesi sırasında ortalama 300 karakter biri kesinlikle hatalı olmaktadır. Bu oran Barkod'da 3 milyonda birdir. Barkod doğru ve hızlı veri alfabesidir. Ancak optik okuyucular ile algılanan Barkod, ayrıca veri girişi ve kontrolünde 16 kat daha hızlıdır. Bu özellikler Barkodu alışveriş merkezleri ve depolar gibi çok yüksek hacimli verilerin izlendiği yerlerde oldukça popüler kılmaktadır. Barkod Master Filmleri büyütülüp/küçültülemedikleri gibi suretlerinin alınması da sorunlara neden olur. Bu durumların yaşanmaması için orjinal master film kullanmak her zaman daha doğru ve ekonomiktir.
 

ISO Sistem

Eğitim
Sample image

Eğitim listemizde olmayan eğitim taleplerinizi email veya telefon ile bize iletiniz.

GözetimSample image

Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

DanışmaSample image

Tüm hizmetlerimiz için ücretsiz bilgi alma, ücretsiz teklif hazırlama hizmetimizden yararlanınız.